Polityka Prywatności - aplikacji mobilnej

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania a także przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji (mobilnej). Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej "dane zbierane automatycznie").

Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do polepszenia jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku występowania błędów aplikacji mobilnej. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły co najwyżej błędów aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, a także fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.

Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem aplikacji (Medway Sp. z o.o.), Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, (zwane dalej: "dane zbierane w celu nawiązania kontaktu").

Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.

Dane zbierane w ten sposób będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem aplikacji.

§ 4 Zbieranie danych osobowych

W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane dane Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.